Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je KAUFMANN sro, se sídlem Kurimka 12, 090 16 Cernina, IČ: 50781090, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Prešov, oddíl: Sro, vložka č.j. 34350/P (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce www.amando.cz jako elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

E-mail: ahoj@amando.cz

Telefon: +420 723 257 817

1.2. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentované na předmětné internetové stránce kupujícímu (dále jen „kupní smlouva“) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.3. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněna před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4. Seznam zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu www.amando.cz, kterou provozuje prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží. Dostupnost zboží a doba jeho dodání je uvedena u každého produktu, před jeho objednáním.

1.5. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i souvisejícími předpisy.

1.6. Podnikatelům se rozumí:

· osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
· osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
· osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
· osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

1.7. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i souvisejícími předpisy. V případě jakýchkoli rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. V informačním emailu kupující najde také odkaz na aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího.

2.2. Je-li kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslána objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, termínu a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen:

a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
d) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Zboží je prodáváno dle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce www.amando.cz elektronického obchodu prodávajícího.

5.2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od dodání zboží dodavatelem nebo výrobcem zboží prodávajícímu.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.

5.4. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.5. Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, nedohodnou-li se smluvní strany v kupní smlouvě jinak.

5.6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemnou plnou moc. Bude-li třeba dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, veškeré náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě a skladné ve výši uvedené v bodě 2 tohoto článku těchto všeobecných obchodních podmínek. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazné akceptaci objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.

5.7. Kupujícímu doporučujeme zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal, hned po jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozeno, doporučujeme mu tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží doporučujeme vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost podle možností potvrdí dopravce. Zaslání takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu následně pomůže prodávajícímu vyhodnotit odpovědnost za poškození zásilky a poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

5.8. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, a to způsobem, který si kupující zvolí.

5.9. Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem. Tam, kde je nutný záruční list, dostane ho v balení.

5.10. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba v hotovosti při převzetí zboží v místě podnikání podnikatele,
b) platba předem bankovním převodem,
c) na dobírku při doručení zboží.

6. Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a/nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou hotovostní platby v určené provozovně prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží , dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v závazné akceptaci objednávky, případně platební kartou.

6.2. Cena objednávky je po jejím odeslání kupujícím závazná a neměnná.

6.3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.5. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží sjednané v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

6.6. Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak.

6.7. Všechny slevy jsou limitující. Je možné uplatnit pouze 1 slevu, u více slev se za platnou považuje vždy vyšší sleva.

7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

8. Reklamační řád

8.1. Reklamační řád, kterým se řídí reklamační řízení naleznete ZDE.

       Postup při reklamaci zboží: https://www.amando.cz/content/7-reklamace-zbozi

9. Osobní údaje a jejich ochrana

9.1. Ochrana osobních údajů je u nás zajištěna v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon“).

9.2. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na stránce v sekci Ochrana osobních údajů v dokumentu s názvem Zásady ochrany osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že je povinen prodávajícímu poskytnout osobní údaje ve správné a pravdivé formě a je také povinen informovat prodávajícího o každé změně svých osobních údajů.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Kupující má právo v souladu se zákonem 102/2014 S.z. 1, O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji na odstoupení od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 10.2. VOP.

10.2. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od začátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechna vzájemně přijatá plnění. Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 10.1, je povinen dodržet následující podmínky:

a) kontaktovat nás (viz kontakt) se žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.

b) pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naši adresu uvedenou na stránce www.amando.cz v sekci Výměna/vrácení zboží a to za následujících podmínek:

- zboží musí být zabaleno v jakémkoli ochranném obalu, vhodném k jeho doručení prodávajícímu
- zboží nesmí být použito
- zboží nesmí být poškozeno
- zboží musí být kompletní is visačkami (včetně přibalového letáku, dárkových předmětů apod.)
- zboží zašlete spolu s vyplněným formulářem, který naleznete na stránce www.amando.cz v sekci Výměna/ vrácení zboží.

10.3. Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy spolu s formulářem odstoupení od smlouvy je k nahlédnutí zde.

10.4. Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, zabalené a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, prodávající může vrácenou cenu snížit o tomu odpovídající částku.

10.5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme neprodleně převodem na Váš účet nebo nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží.

Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěno, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.

10.6. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, bude nést náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a odstoupí-li od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

10.7. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

11. Alternativní řešení spotřebitelských sporů

11.1. V případě spotřebitelského sporu týkajícího se prodeje našeho zboží nebo poskytování našich služeb je pro alternativní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce - www.soi.sk ("SOI"), na kterou se můžete obrátit ohledně jakéhokoli spotřebitelského sporu. Můžete využít k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů ak získání informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně přeshraničních sporů) u zboží zakoupeného přes internet také webovou stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index. cfm?event=main.home.chooseLanguage. Mohou vznikat i další tvz. pověřené osoby / subjekty k alternativnímu řešení spotřebitelských sporů, u kterých lze také mimosoudní řešení zahájit.

11.2. Postup při alternativním řešení spotřebitelského sporu je takový, že začíná na návrh spotřebitele u SOI (případně jiné pověřené osoby), která musí obsahovat

a) identifikační údaje stran sporu (Vaše a naše),
b) úplné a srozumitelné popsání rozhodujících skutečností (což je sporné),
c) označení, čeho se navrhovatel (Vy) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),
d) datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. první reklamace),
e) prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci alternativního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo alternativní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,
f) datum a podpis navrhovatele (Váš).

11.3. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například naše korespondence apod.), a další písemnosti potvrzující uváděné skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat zejména písemně, ústně do protokolu, nebo elektronicky prostřednictvím emailu ars@soi.sk.

11.4. Spotřebitel se může obrátit na subjekt alternativního řešení sporu, jehož hodnota bude vyšší než 20,- €.

11.5. Navrhovatel (Vy) může podat návrh u SOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace).

11.6. Alternativní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvláště složitých sporů lze tuto lhůtu prodloužit o 30 dní, a to i opakovaně.

11.7. Alternativní řešení spotřebitelského sporu končí

a) uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),
b) vydáním odůvodněného stanoviska,
c) odložením návrhu (např. spotřebitel prohlásí, že se rozhodl ukončit svou účast na alternativním řešení sporu),
d) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého v případě strany sporu, která je fyzickou osobou,
e) zánikem bez právního nástupce v případě strany sporu, která je právnickou osobou,
f) škrtnutím oprávněné právnické osoby ze seznamu.

11.8. Alternativní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s alternativním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

11.9. SOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro alternativní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při alternativním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.

11.10. V případě, že alternativní řešení spotřebitelského sporu nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, se samozřejmě vždy můžete obrátit na soud. Samozřejmě také nemusíte ani možnost alternativního řešení spotřebitelského sporu využít (lze to ovšem samozřejmě vždy doporučit) a můžete se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

12.2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

12.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu podle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne doručení zboží prodávajícímu dle bodu 11.4. těchto všeobecných obchodních podmínek.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.

12.5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona, zákona č.j. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně zákona 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

12.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

12.7. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

13. Orgánem dozoru je:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Prešovský kraj 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
Tel. č .: 051/7721 597
Fax č .: 051/7721 596
E-mail: pr@soi.sk

Objednáním zboží z webu www.amando.cz potvrzuji, že souhlasím s obchodními podmínkami.

V Kurimke, dne 07.01.2022

Bundy

Halenky & Košile

Šaty

Sukně a overaly

Trička

Mikiny & Svetry

Saká & Vesty

Kalhoty

Soupravy

Doplňky

Noční prádlo

Plavky

Výpredaj